• Lykilorð:
  • Akstur án ökuréttar
  • Játningarmál
  • Fangelsi
  • Svipting ökuréttar
  • Umferðarlagabrot
  • Verjandi

D Ó M U R

Héraðsdóms Suðurlands mánudaginn 13. febrúar 2017 í máli nr. S-274/2016:

Ákæruvaldið

(Gunnar Örn Jónsson fulltrúi)

gegn

Artur Siwik

(Stefán Karl Kristjánsson hrl.)

 

Mál þetta, sem þingfest var og dómtekið fimmtudaginn 19. janúar sl., er höfðað með ákæru lögreglustjórans á Suðurlandi þann 14. október sl., á hendur Artur Siwik,  til heimilis að Möðrufelli 1, Reykjavík,  

 

„fyrir umferðarlagabrot

með því að hafa síðdegis laugardaginn 6. ágúst 2016 ekið bifreiðinni RJ-708 sviptur ökurétti  austur Suðurlandsveg undir Ingólfsfjalli í Ölfusi,  óhæfur til að stjórna bifreiðinni örugglega vegna áhrifa amfetamíns og tetrahýdrókannabínóls.

 

Telst brot ákærða varða við 1. mgr. 48. gr. og 1. mgr., sbr. 2. mgr. 45. gr. a. umferðarlaga nr. 50, 1987, sbr. 1. mgr. 100. gr. nefndra umferðarlaga.

 

Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til að sæta sviptingu ökuréttar samkvæmt 101. og 102. gr. umferðarlaga nr. 50, 1987 með áorðnum breytingum og til greiðslu alls sakarkostnaðar.“

 

Ákærði mætti við þingfestingu málsins, ásamt Stefáni Karli Kristjánssyni hrl., sem skipaður var verjandi ákærða að hans ósk. Ákærði viðurkenndi skýlaust að hafa gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru.

Með vísan til skýlausrar játningar ákærða og þar sem dómari taldi ekki ástæðu til að draga í efa að játning hans væri sannleikanum samkvæm var farið með málið í samræmi við ákvæði 1. mgr. 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, eftir að aðilum hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga.

Í matsgerð frá rannsóknastofu Háskóla Íslands í lyfja- og eiturefnafræði, sem liggur frammi meðal rannsóknargagna lögreglu, kemur fram að amfetamín og tetrahýdrókannabínólsýra hafi fundist í þvagi ákærða. Þá hafi í blóði hans mælst amfetamín 20 ng/ml og tetrahýdrókannabínól 6,3 ng/ml. Um málavexti að öðru leyti vísast til ákæruskjals. Sannað er að ákærði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar þykir rétt færð til refsiákvæða. Ákærði hefur með háttsemi sinni unnið sér til refsingar.

Samkvæmt framlögðu sakavottorði hefur ákærði tvisvar sinnum áður sætt refsingu. Þann 12. mars 2014 var ákærða gerð sekt vegna ölvunarakstur, auk þess sem hann var sviptur ökurétti tímabundið. Þann 27. júlí 2015 var ákærða gerð sekt vegna aksturs undir áhrifum fíkniefna, auk þess sem hann var sviptur ökurétti tímabundið.

Refsing ákærða er hæfilega ákveðin fangelsi í 30 daga. Með vísan til dómvenju þykja ekki efni til að skilorðsbinda refsinguna.

Með vísan til 101. og 102. gr., þó einkum 3. mgr. 101. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, með síðari breytingum, ber að svipta ákærðu ökurétti ævilangt.

Með vísan til 218. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, ber að dæma ákærða til greiðslu alls sakarkostnaðar. Sakarkostnaður samkvæmt yfirliti lögreglu nemur 167.886 kr. Þá er þóknun skipaðs verjanda ákærða hæfilega ákveðin 126.480 kr., að teknu tilliti til virðisaukaskatts. Loks nemur ferðakostnaður verjanda 13.200 kr.

Sólveig Ingadóttir, löglærður aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóm þennan.

 

D ó m s o r ð :

Ákærði, Artur Siwik, sæti fangelsi í 30 daga.

Ákærði er sviptur ökurétti ævilangt.

Ákærði greiði allan sakarkostnað, 307.566 krónur, þar af þóknun skipaðs verjanda síns, Stefáns Karls Kristjánssonar hrl., 126.480 krónur, að teknu tilliti til virðisaukaskatts, og ferðakostnað verjanda, 13.200 krónur.

 

 

                                                                        Sólveig Ingadóttir.