Reglur dómstólasýslunnar nr. 3/2018


1. gr.
Opinber birting dómsúrlausna.

Með þeim takmörkunum sem greinir í reglum þessum skulu dómar og úrskurðir héraðsdómstólanna birtar á vefsíðu þeirra.

Í samræmi við meginregluna um opinbera málsmeðferð er með opinberri birtingu dómsúrlausna leitast við að koma á framfæri upplýsingum sem erindi geta átt við almenning og varpa um leið ljósi á starfsemi héraðsdómstólanna. Jafnframt er tilgangur birtingarinnar sá að miðla upplýsingum sem komið geta lögfræðingum og öðrum sérfræðingum að notum í störfum þeirra. 

2. gr.
Umsjón og ábyrgð.

Skrifstofa dómstóls skal birta dómsúrlausn innan þriggja virkra daga frá uppkvaðningu dóms eða úrskurðar. Úrlausn skal þó ekki birt fyrr en liðin er ein klukkustund frá uppkvaðningu þannig að lögmanni eða verjanda gefist ráðrúm til að upplýsa skjólstæðing sinn um niðurstöðu máls.

Dómari í viðkomandi máli skal semja stutta lýsingu á máli og niðurstöðu þess. Hann skal enn fremur tilgreina atriðisorð (lykilorð/uppflettiorð) sem að hans mati eiga við hverju sinni, svo og viðeigandi lagaákvæði.


3. gr.
Takmarkanir á birtingu.

Dómsúrlausn skal ekki birt þegar um er að ræða: 
a. kröfu um gjaldþrotaskipti 

b. kröfu um opinber skipti 

c. beiðni um heimild til greiðslustöðvunar 

d. beiðni um heimild til að leita nauðasamnings 

e. mál samkvæmt lögræðislögum nr. 71/1997 

f. beiðni um dómkvaðningu matsmanns 

g. beiðni um úrskurð á grundvelli laga um horfna menn nr. 44/1981 

h. mál samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 

i. mál samkvæmt barnalögum nr. 76/2003 

j. mál samkvæmt hjúskaparlögum nr. 31/1993 

k. kröfu um heimild til beinnar aðfarargerðar (innsetningar- og útburðarmál) 

l. úrskurð sem gengur undir rekstri máls og felur ekki í sér lokaniðurstöðu 
þess 

m. einkamál þar sem ekki er haldið uppi vörnum 

n. kröfu um úrskurð samkvæmt ákvæðum IX.-XV. kafla laga um meðferð 
sakamála nr. 88/2008 

o. kröfu um breytingu eða niðurfellingu ráðstafana samkvæmt 62. gr. 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940 

p sakamál þar sem refsing er sekt undir áfrýjunarfjárhæð 

   Þegar sérstaklega stendur á að mati dómstjóra getur hann ákveðið að vikið skuli frá ákvæði 1. mgr. Þannig getur hann annars     vegar ákveðið að birta skuli úrlausn sem ákvæðið tekur til og hins vegar að úrlausn skuli ekki birt þrátt fyrir að ekki sé unnt       að fella málið undir neinn þeirra flokka sem greinir í 1. mgr. Dómstjóri skal skrá rökstuðning fyrir ákvörðun sinni í málaskrá     og í bréfabók héraðsdóms. 
   Þegar um er að ræða undantekningar samkvæmt 2. mgr. er dómstjóri ekki bundinn af fresti samkvæmt 1. mgr. 2. gr.


4. gr.
Nafnleynd.

Í dómum í sakamálum skal gæta nafnleyndar um þá sem þar eru greindir, þó ekki um ákærða sé hann sakfelldur. Ef birting á nafni ákærða getur talist andstæð hagsmunum brotaþola eða um er að ræða úrskurð sem gengur undir rekstri máls, þar með talið um frávísun máls, skal nafnleyndar einnig gætt um ákærða. Hið sama á við hafi ákærði ekki verið orðinn 18 ára þegar hann framdi brotið sem hann er sakfelldur fyrir.

Einnig skal gæta nafnleyndar í dómum í einkamálum ef sérstök ástæða er til. Þegar nöfnum er haldið leyndum skal jafnframt afmá önnur atriði úr dómi sem tengt geta aðila eða aðra við sakarefnið.

Nafnbirtingu skal aflétta samkvæmt beiðni þegar eitt ár er liðið frá birtingu dóms.


5. gr.
Atriði sem ber að afmá úr dómsúrlausnum.

Við útgáfu dóma skal nema brott úr þeim upplýsingar um einka-, fjárhags-, eða viðskiptahagsmuni einstaklinga eða lögpersóna, svo og upplýsingar um öryggi ríkisins og varnarmál, sem eðlilegt er að leynt fari.

Áður en dómari sendir dóm eða úrskurð til birtingar metur hann hvort afmá beri atriði úr úrlausninni í samræmi við áðurnefnd ákvæði. Gæta skal þess að það sem eftir standi sé ekki hægt að tengja þeim hagsmunum sem ætlunin er að vernda. 
Kennitölur skulu afmáðar úr dómum og úrskurðum sem birtir eru á netinu.


6. gr.
Heimild og gildistaka.

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 1. mgr. 38. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla. Þær öðlast gildi 1. janúar 2018.

 

Þannig samþykkt í stjórn dómstólasýslunnar
4. desember 2017.

Benedikt Bogason
formaður stjórnar dómstólasýslunnar.