Sérfróðir meðdómsmenn

Eitt af hlutverkum dómstólasýslunnar er að tilnefna hæfilegan fjölda sérfróðra meðdómsmanna sbr. VII. kafla laga um dómstóla nr. 50/2016.
 
Sérfróðir meðdómsmenn eru tilnefndir úr hópi umsækjenda og er öllum þeim sem uppfylla neðangreindar kröfur frjálst að leggja inn umsókn. Vinsamlegast athugið að ekki er um neinn umsóknarfrest að ræða. 

Sérfróðir meðdómsmenn eru kallaðir til í málum þar sem sérkunnáttu er þörf til þess að leysa úr máli svo og ef mál er umfangsmikið eða sakarefni er mjög mikilvægt frá almennu sjónarmiði. Markmið kvaðningar sérfróðra meðdómsmanna er að auka líkurnar á því að dómurinn komist að réttri niðurstöðu. Hlutverk sérfróðra meðdómsmanna er meðal annars að yfirfara og gagnrýna þau sérfræðigögn sem fyrir liggja í málum þar sem hinum reglubundnu dómurum er það ófært, vegna skorts á sérfræðiþekkingu á viðkomandi sviði. Hvers kyns sérfræðigögnin eru hverju sinni er alfarið háð eðli og umfangi viðkomandi máls. Er því ekki hægt að segja til um hvaða gögn viðkomandi sérfróði meðdómsmaður mun koma til með að meta eða með hvaða hætti, fyrr en hann hefur verið kveðinn til setu í tilteknu máli.

 

 
Kröfur þær sem sérfróðir meðdómsmenn verða að uppfylla:
 
Almennar hæfniskröfur koma fram í 3. mgr. 39. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016 og eru m.a.:
  • Að viðkomandi sé svo á sig kominn andlega og líkamlega að hann geti gengt störfum sérfróðs meðdómanda.
  • Íslenskur ríkisborgararéttur og lögræði.
  • Að viðkomandi hafi náð 25 ára aldri.
  • Að viðkomandi hafi forræði á búi sínu.
  • Að viðkomandi hafi hvorki gerst sekur um refsivert athæfi sem má telja svívirðilegt að almenningsáliti né sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem dómarar verða almennt að njóta.

Aðrar kröfur:
  • Haldbær þekking og starfsreynsla á viðkomandi sérfræðisviði.
  • Lágmarksþekking á réttarfari og meðferð dómsmála.

Sá sem tilnefndur hefur verið í hóp sérfróðra meðdómsmanna skal undirrita drengskaparheit um að hann muni gegna störfum sínum af samviskusemi og óhlutdrægni og fara í öllu að lögum. Jafnframt er fyrirhugað að þeir umsækendur sem tilnefndir verða, komi til með að sitja sérstakt námskeið á vegum dómstólasýslunnar, í þeim tilgangi að bæta þekkingu á réttarfari og meðferð dómsmála.

Launakjör munu fara eftir reglum dómstólasýslunnar sem nú eru í smíðum og verða birtar á vef dómstólasýslunnar eftir að hún hefur tekið til starfa á nýju ári.

 

Umsóknir

Umsóknir skal senda rafrænt á netfangið serfrodir.meddomsmenn@domstolar.is og þurfa að innihalda ferilskrá, staðfestingu hæsta námsstigs á viðkomandi sérfræðisviði og sakavottorð, þ.e. svokallað einkavottorð. Allar nánari upplýsingar má finna hér: Sakavottorð. Hægt er að gefa dómstólasýslunni umboð til að sækja sakavottorð með því að fylla út eyðublað og senda. það má finna hér: Umboð 

Dómstólasýslan mun varðveita allar umsóknir og tilnefna sérfróða meðdómsmenn úr hópi umsækjenda eftir þörfum á hverjum tíma. 

 

Tilnefndir sérfróðir meðdómsmenn

Þeir umsækjendur sem tilnefndir verða fara á sérstakan lista sem er aðgengilegur starfsfólki dómstólanna í málaskránni. 
 
Af listanum verða svo kvaddir þeir sérfróðu meðdómendur sem henta best viðkomandi máli hverju sinni. Þó svo að aðili hafi hlotið tilnefningu veitir það ekki fullvissu fyrir því hversu hvort eða hversu oft sérfróður meðdómsmaður má eiga von á því að verða kvaddur til.
 
 
Nánar um tilnefningu, hæfi, kvaðningu og reglur um sérfróða meðdómsmenn vísast til VII. kafla laga um dómstóla nr. 50/2016, en lögin má finna hér.